Folkhälsosamrådet

  • Består av en tjänsteman från varje norrlandsting. Landstingen svarar för att den utsedda personen kan utgöra en länk till landstingets eget planarbete. Gruppen utser inom sig den som ska vara sammankallande och ordförande.
  • Ledamöterna verkar enligt de uppdrag som ges av regionförbundet och med mandat som givits av respektive landsting.
  • Utvecklar  inom ramen för det nationella målområdet ”En mera hälsofrämjande hälso- och sjukvård”,  en för regionen gemensam strategisk plan för hur folkhälsan skall förbättras.
  • Ansvarar för förankring av den gemensamma planen hos respektive landstingsledning.
  • Följa upp folkhälsoarbetet och rapportera till direktionen om utvecklingen.
  • Samordna och samarbeta i uppföljning och redovisning av hälsoutvecklingen i befolkningen. Rapporteras till förbundsdirektionen.
  • Tar tillsammans med regionala gruppen för tidig upptäckt, TUPP, fram plan för cancerprevention och tidig upptäckt inom ramen för Regionalt Cancercentrum Norr.
  • I övrigt biträda regionförbundet med underlag i frågor som rör folkhälsoområdet.