Forskning

Kompetensförsörjning och utveckling av forskningsverksamheten i regionen är prioriterade områden i förbundets verksamhet.

En gemensam inriktning på samverkan kring forskning beslutades 2008.  En revidering beräknas vara i början av år 2013. Förbundsdirektionen har utsett en politisk referensgrupp för forskningsfrågor med en representant från vart och ett av landstingen. Regionens arbete inom området samordnas på tjänstemannanivå i FoUU-rådet som utgörs av landstingens forskningschefer och förbundsdirektören. Regionens universitet deltar också i arbetet.

På initiativ av förbundet påbörjades 2009 en plattform för att utveckla klinisk behandlingsforskning i Norrland (KBN).

Norrlandstingen finansierar gemensamt forskningsanslaget Visare Norr.  FUI-rådet beslutar om tilldelningen.

Strategi för FoUU samverkan i Norra regionen – beslutad 2013-02-28