Miljoner till vad?

VISARE NORR kommer i huvudsak att koncentreras på sådana projekt som kan stimulera till samverkan i sjukvårdsregionen på lång sikt.

Forskningsanslaget är i första hand avsett för att möjliggöra tid för forskning samt samverkan mellan forskningsengagerade i regionen, däremot inte för enbart handledning eller ordinarie arbetsplatsanknuten utrustning, t ex datorer m m. Projektbudgeten i ansökan skall i möjligaste mån följas. Eventuella avsteg skall godkännas av förbundsdirektören för Norrlandstingens regionförbund. Anslaget får användas för avgift för etisk prövning. Tilldelade anslag överförs till ansvarig projektledares landsting.
Anslag kan beviljas till samma projekt högst 3 gånger. För fortsättningsanslag krävs förnyad ansökan. Fortsättningsanslag kan beviljas till samma projekt högst två gånger. Huvudsökande tillika projektledare kan tilldelas högst ett anslag per ansökningsomgång.

Medel får användas under förutsättning att nödvändiga tillstånd erhålls från regional etikprövningsnämnd. Erhålls ej sådant tillstånd skall beviljade medel utom etikprövningsavgift återbetalas.

Har anslaget ej förbrukats vid utgången av år två ska återbetalning till VISARE NORR ske.

Icke arbetsplatsanknuten utrustning som behövs för forskningsprojektet specificeras. Detsamma gäller de resor som ingår i projektet. Även övriga kostnader för projektet specificeras under rubriken Övrigt.

Redovisning ska ske enligt gällande redovisningsrutiner inom respektive regionlandsting.
För projektet godkänd utrustning, programvara etc som inköpts av medel för forskningsprojektet, tillfaller efter avslutat projekt den arbetsplats/basenhet där utrustningen, programvaran etc använts. Observera att budgeten för ansökta medel skall överensstämma med ekonomisk slutrapport. Avsteg från budget kan beviljas av förbundsdirektören efter skriftlig framställan med motivering till förändringen.