FUI-rådet

FUI-rådet (forskning, utbildning och utveckling/innovation) består av en till två ledamöter från Region Norrbotten, Västerbottens läns landsting, Region Västernorrland samt Region Jämtland Härjedalen, förbundsdirektören för Norrlandstingens regionförbund (NRF), en företrädare för Umeå Universitet, Luleå Tekniska universitet, Mittuniversitetet samt chef för RCC Norr. Rådet adjungerar kompetens vid behov.

Ordförandeskapet för FUI-rådet roterar årsvis mellan landstingen. Det landsting/region som står på tur kan överlåta sitt ordförandeår till ett annat landsting/region eller till NRF.

FUI-rådets uppdrag är att vara en arena för att diskutera långsiktiga strategier för utveckling inom forskning, utbildning och innovation, med syfte att ständigt utveckla dessa områden i Norra sjukvårdsregionen. Genom samverkan i rådet kan parternas initiativ/verksamhet inom dessa områden bringas att förstärka varandra. FUI-rådet kan i sitt arbete också samverka med andra aktörer.

För att göra detta ska FUI-rådet bl.a:

  • Ta fram underlag/ förslag till strategier för utveckling av innovation, forskning  och utbildning i Norra regionen.
  • Ta fram underlag för gemensam hållning i principiella utbildnings- och forskningsfrågor.
  • På en strategisk nivå leda utvecklingen av den landstings/regiongemensamma resursen Kliniska studier Sverige -Forum Norr. Nodföreståndaren samordnar den operativa  ledningen av Forum Norr och rapporterar löpande till Norra sjukvårdsregionens FoUU-chefer.
  • Svarar genom inrättade arbetsgrupper för samverkan mellan Norrlandstingen,  Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitet, kring behov av vårdutbildningar och verksamhetsförlagd utbildning/klinisk praktik.
  • Förvalta region- och partsövergripande avtal inom FoUI området, såsom t.ex. regionalt VFU-avtal.
  • Ger förslag till beslut om forskningsanslaget Visare Norr.
  • Initiera och stödja regional kurs- och konferensverksamhet inom FUI.
  • Leda den regionala samarbetsgruppen för Verksamhetsintegrerat lärande i den kliniska utbildningen/VFU, samt bilda arbetsgrupper för olika konkreta   samverkansområden då så är lämpligt.
  • Lämna rapport till Förbundsdirektionen vid behov, information lämnas i förbundets årsrapport.

FUI-rådets medlemmar:

Region Västernorrland
Jonas Appelberg, FUI-direktör
Gun-Britt Hägglund Strand, tf HR-direktör/förhandlingschef

Västerbottens läns landsting
Clas Ahlm, FoU-chef
Kia Ronnhed, HR-direktör

Region Norrbotten
Lisbet Löpare-Johansson, utvecklingsdirektör
Ulrika Sundqvist, HR-direktör

Region Jämtland Härjedalen
Göran Larsson, FoUU-direktör
Krister Eriksson, HR-chef

Umeå Universitet
Marie Bixo, prodekan

Luleå Tekniska Universitet
Gunilla Isaksson, professor
Cathrine Norberg, dekan

MittUniversitetet
Siv Söderberg, Professor (ordinarie)
Eva Dannetun, Lektor (suppl)

Norrlandstingens regionförbund
Nina Fållbäck Svensson, Förbundsdirektör

Regionalt Cancercentrum Norr
Anna-Lena Sunesson, RCC chef