Rutiner för införande av nya läkemedel ARIL

Läkemedelsrådets Arbetsutskott för Regionalt Införande av nya Läkemedel (ARIL) är det regionala forum som ska ta ställning till nya läkemedelsbehandlingar och föreslå landstingen hur introduktion och uppföljning ska gå till. I den regionala processen ska medicinska och hälsoekonomiska hänsyn samt budgetdialog, drivas parallellt och påbörjas i ett tidigt skede.

Syfte med introduktionsprocessen är att tidigt:

  • Ta ställning till nya läkemedel och indikationsområden som förmodas få stor inverkan på hälso- och sjukvårdens kostnader.
  • Föreslå hur läkemedlet ska användas i sjukvårdsregionen och därmed åstadkomma en jämlik läkemedelsanvändning i sjukvårdsregionen och i landet.
  • Utifrån de läkemedel som hanteras i processen, föreslå prioriteringar inom hela läkemedelsområdet.
  • Ge norrlandstingen möjlighet att fördela befintliga ekonomiska medel utifrån ett samlat regionalt ställningstagande om läkemedelsbehandlingens nytta.
  • Koordinera den nationella och regionala införandeprocessen för läkemedel genom att koppla nationella protokoll och rekommendationer till regionala och lokala införande- och uppföljningsprocesser.

Regiongemensamma rutiner för införande av nya läkemedelsbehandlingar (fastställd i Förbundsdirektionen 2015-05-19)

Anmälan ny läkemedelsbehandling Norra sjukvårdsregionen (uppdat 2017-02-13)

Janusinfo

Regional-introduktion-lakemedel_Norrlandstingen-130116

——————————————————————————-
Ledamöter i ARILArbetsgruppen för regional introduktion av nya läkemedel:

Region Jämtland-Härjedalen
Mattias Skielta
Karin Lindgren

Västerbottens läns landsting
Jörn Schneede
Bo Sundqvist
Marit Danell Boman
Kenth Markgren
Maria Marklund (admin)

Region Västernorrland
Maria Lindström
Carin Svensson

Region Norrbotten
Anders Bergström
Linda Gran