Terapirekommendationer barn

Praktiska råd

(Praktiska råd för utskrift)

Barndoser bör beräknas per kg kroppsvikt. Man bör inte dosera efter intervallet som anges i FASS utan beräkna exakt utifrån kroppsvikten för att få optimal dos. Dubbelkolla gärna att du hamnar inom intervallet som anges i FASS.

Det kan vara svårt att få små barn att ta sina läkemedel. Följsamheten påverkas av barnets ålder och förmåga till medverkan i behandlingen, vårdnadshavarens motivation, läkemedlets beredningsform samt läkarens och sjuksköterskans engagemang.

-Försök med tabletter till barn från cirka tre års ålder. Många mixturer, framför allt penicilliner, smakar illa. Föräldrar underskattar ofta barnets förmåga att svälja tabletter. Det är bra om barnet redan på mottagningen kan prova läkemedel i tablettform.

-Det är lättare att svälja tabletter med någon trögflytande vätska med klumpar i, t ex fruktyoghurt. Innan och efteråt ska barnet dricka vätska.

-Vissa tabletter får inte delas eller krossas. En förteckning över dessa finns på: http://www.apoteketfarmaci.se eller googla på ”sväljs hela”.

 • Undvik rektal administrering om per os fungerar. Detta pga osäkert upptag samt obehag för barnet
 • Om barnet har kräkningar efter läkemedel har getts per os och

-tid mellan dos och kräkning < 20 minuter: ge halva dosen
-tid mellan dos och kräkning > 20 minuter: ge inget

 • Diarré: vid lindrig diarré ingen skillnad i absorption av läkemedel
 • All inhalationsbehandling behöver noga övas vid insättning och repeteras vid återbesök. Från 5-6 år kan barnet oftast klara en pulverinhalator. Före 5-6 års ålder ges behandling med spray och spacer (Vortex eller Optichamber) med mask under 3-4 års ålder, äldre klarar ofta utan mask. Se vårdprogram för barnastma under vårdpraxis på Linda.
 • Feber och sänkt allmäntillstånd kan behöva behandlas för att säkerställa barnets intag av dryck. Gäller även smärtbehandling.

paracetamol 15mg/kg/dos x 1-4 – t.ex. Alvedon (utbytbart)
ibuprofen 5-10mg/kg/dos x 1-3 -t.ex. Brufen*

OBS! Ibuprofen skall ej ges under 6 månaders ålder. Ibuprofen bör undvikas vid dehydrering (njurpåverkan). Se Fass för kontraindikationer och försiktighet.

 • Lidokain + prilokain kräm resp plåster (Tapin* resp EMLA): för ytanestesi vid provtagning låt verka 60-120 minuter (den längre tiden för färgade). Vänta med provtagning 10-20 min efter avlägsnandet av kräm resp plåster (så kärldilatation inträder).
 • Om ej tillgång till vikt, särskilt i akuta situationer, finns ett enkelt sätt att räkna som dock för svenska barn blir lite lågt:

Vikt = (ålder+4) x 2 avrundas lämpligen uppåt till närmaste 5 kg. Gäller upp till 10 år.

Kontakta oss:

Åke Stenberg , ake.stenberg@nll.se
Anna-Lena Nilsson, anna-lena.nilsson@jll.se
Anna.Winberg, anna.winberg@vll.se
Bettina Pfister, bettina pfister@vll.se
Bo.Sundqvist, bo.sundqvist@vll.se
Deborah Frithiof, deborah frithiof@vll.se
Edyta.Radwanska, edyta.radwanska@jll.se
Rein.Florell, rein.florell@lvn.se

 

Barn – Akuta tillstånd

(Akuta tillstånd för utskrift)

Anafylaxi
Snabb behandling vid misstänkt anafylaxi är nödvändigt!  Undvik dock förväxling med vagal reaktion (bradycardi) och hyperventilationsepisoder (vanl tonåringar, uttalad lufthunger i frånvaro av obstruktivitet)!

Hos barn är vanligen obstruktivitet dominerande symptom vid allvarliga anafylaktiska reaktioner.

Ge omedelbart adrenalin i.m. (AnaPen) 0,15 mg till 20 kg och 0,3 mg över 20 kg (ca 5 år) och vid chock Ringeracetat. Upprepa vid behov. Ge maximalt syrgas och låt obstruktiv patient sitta, lägg annars ner barnet! Därefter ges klemastin (Tavegyl) och hydrokortison ( Solu-Cortef). OBS Intravenös injektion av klemastin (Tavegyl) skall utföras mycket långsamt (injektionstid 2–3 minuter). Alternativt kan klemastinampullens innehåll före injektionen spädas med natriumkloridlösning 9 mg/ml eller glukoslösning 50mg/ml i förhållande 1:5.

 • Allmän/respiratorisk/cirkulatorisk påverkan -
 • Uteslut vasovagal reaktion och primär hyperventilation -
 • Obstruktiv, sitta upp. Annars ligga. Ge syrgas-
 • Adrenalin i m. 0,15 mg<20 kg/5år 0,30 mg>20 kg/5 år
 • Klemastin iv/im 1 mg/ml. 0,05 ml/kg, max 2 ml
 • Hydrokortison iv/im 200 mg
 • Vid chock Ringeracetat 20 ml/kg
 • Upprepa Adrenalin vb, upprepa Ringeracetat v b.

Sepsis, meningit

Behandla omedelbart i uppenbara fall! Ta gärna en blododling när nål sätts, men LP är inte nödvändigt. Överväg bennål.

Barn som behandlas med högdos cytostatika har liksom små spädbarn svagt immunförsvar. De har därför diskreta symptom vid allvarliga infektioner, ofta utan feber.  I övrigt friska barn drabbas alltmer sällan med nuvarande vaccineringsskydd.

Man bör på vårdcentraler utanför sjukhusorter ha möjlighet till:

 • Blododling minst 0,5 ml blod till aerob blododlingsflaska i barnstorlek.
 • Betametason ( Betapred) ges vid stark meningitmisstanke 0,15 mg/kg iv eller i andra hand im
 • Cefotaxim (Claforan) 50 mg/kg iv eller i andra hand im
 • Ringeracetat vid cirkulationspåverkan 20 ml/kg

Iv-infart – Ev odlingar – Ev kortison
Antibiotika
Ev uppvätskning
Kontakt Barnklinik

Blödning
10 ml/kg Ringeracetat el NaCl 9mg/ml ges så snabbt det går. Dosen kan upprepas en gång vb. Använd bennål vb!

Dehydrering
Kan oftast med fördel behandlas peroralt med vätskeersättning. Vid svår dehydrering ges Ringeracetat eller NaCl 9 mg/ml med inf-hastigheten 12,5 ml/kg/tim första 2 timmarna, därefter med ledning av elektrolyter – tag kontakt med barnklinik!

Diabetesketoacidos
Sätt infart och påbörja infusion NaCl 9 mg/ml med infusionshastigheten 12,5 ml/kg/tim. Ge INTE insulin! Samråd med barnklinik om fortsatt omhändertagande!

Krupp
Inhalation med avsvällande medel såsom adrenalin. Adrenalin 1mg/ml. Maxin: 1ml späds med 1 ml NaCl till 2 ml, inhaleras 1 minut. Ailos: till barn under 10 kg; 0,5 ml adrenalin späds med 1,5 ml NaCl, hela mängden inhaleras. Till barn över 10 kg; 1ml adrenalin späds med 1 ml NaCl, hela mängden inhaleras. Om otillräcklig effekt, ges tablett Betapred max 3 mg. En dos Betapred kan skickas med hem om patienten har lång väg till sjukvård och det finns risk att besvären återkommer

Bennål
Elektrisk borr är enklast teknik. I andra hand kraftig metallnål som drivs in manuellt, ex uppdragsnål eller benmärgsnål.
Rikta mot den platta ytan 1-2 cm nedom och något medialt tuberositas tibiae enl fig.

Elektrisk borr EZ-IO: Röd nål < 40 kg, Blå >40 kg

 • Stick nål genom mjukvävnad till periostet!
 • Kolla att det finns 5 mm kvar att gå in I benet med!
 • Borra!

Nålen sitter stadigt när den är på plats.

 • Dra mandräng
 • Fixera
 • Ta ev prover (X-test, glukos etc)
 • Bedövning av vaken patient mepivakain 10 mg/ml 0,5 ml/10 kg
 • Koppla koksaltfylld slang
 • Spruta 5-10 ml koksalt med spruta
 • Kontrollera att det inte svullnar runt instickstället (sätt i så fall ny nål på andra benet) Större mängd infusat på fel ställe kan ge compartmentsyndrom.
 • Ge farmaka, vätskor, transfusioner efter behov med spruta manuellt eller med sprutpump. Det går inte med självtryck från droppåse! Anslut droppåse och 20 ml spruta med 3-vägskran!

Ref: Resuscitation. 2011 Jan;82(1):126-9.

http://www.vidacare.com/ez-io/index.html för mer info om el borr

Kontakta oss:

Åke Stenberg , ake.stenberg@nll.se Anna-Lena Nilsson, anna-lena.nilsson@jll.se Anna.Winberg, anna.winberg@vll.se Bettina Pfister, bettina pfister@vll.se Bo.Sundqvist, bo.sundqvist@vll.se Deborah Frithiof, deborah frithiof@vll.se Edyta.Radwanska, edyta.radwanska@jll.se Rein.Florell, rein.florell@lvn.se

 

Atopiskt eksem

(Atopiskt eksem för utskrift)

Atopiskt eksem -är ett vanligt förekommande problem hos barnen( närmare 20% av all barn).

En femtedel av dessa föreligger ingen ökad benägenhet att producera IgE- således finns eksem med eller utan allergi. Prognosen är god- många förbättras med tiden och blir eksemfria under uppväxten. En del utvecklar ett handeksem eller luftvägsallergi.

Tabell I Svårighetsgrad
Lindrigt- Områden av torr hud, klåda sällan
Måttligt-Områden av torr hud, ofta förkommande klåda, rodnad (med eller  utan exkoriation och lokalt hudförtjockning)
Svårt- Utbredda områden av torr hud, ständig klåda, rodnad (med eller utan exkoration, omfattande hudförtjockning, blödning, vätskar, sprickbildning, pigmentering)

Lokalbehandling inriktas på symptomen- klåda, torr hud och eksem.

Mjukgörande preparat- bör hela tiden användas på torra partier-1gång dagligen till flera, ofta i smb med dusch och bad samt när huden känns torr, 2 timmar tidigast efter kortisonet smörjes, fetare kräm används på vintern och lättare på sommaren. Har också klådstillande effekt.

Spädbarn:  100g/vecka, små barn:  150g/vecka, stora barn:  200g/vecka

Patienten bör få möjlighet att pröva olika preparat. Salva kan användas på mycket torr hud, men kan upplevas kladdig, kräm mer använda vänligt.

Miniderm, kräm el. kutan emulsion (20 % glycerol)
Propyderm, kräm (20 % propylenglykol) till barn över 1år
Essex lotion (9%fett )
Essex kräm (28% fett
Locobase repair kräm (63%fett)-
Apotekets mjukgörande,  kräm

Karbamidprodukter bör undvikas- svider, bör inte skrivas mer än högst 5% karbamid.

Lokala glukokortikoider har antiinflammatorisk och klådstillande effekt.

Målet med behandlingen är att patienten skall vara helst helt symtomfri, under så lång tid som möjligt. Lokala glukokortikoider bör inte utsättas förrän man uppnått klinisk läkning(oftast 1-4veckor),samt i ytterligare några dagar upp till en vecka. Numera behålls samma styrka på preparatet och glesar ut behandlingen i stället för att övergå till svagare. Vid lindrigt eksem används gr I steroid. Gr I kan användas varje dag hela året utan biverkningar. Ansikte, hals – används gr I steroid, ev. 3-5dagar gr II steroid. Runt ögonen -gr I. Ljumsken, axillen- ej starkare än gr II kort 7-14 dagar.

Tabell II. Bedömning av mängd preparat (gram) som behövs för att genomföra behandling två gånger dagligen under en vecka

Ålder                  Hela kroppen  Bålen                  Armar och ben

6 månader       35                        15                        20

-4 år                    60                        20                        35

-8 år                    90                        35                        50

-12 år                  120                      45                        65

vuxen (70 kg)  170                      60                        90

Tabell III. Glukokortikoidbehandling i förhållande till ålder och svårighets grad av eksem

Späd- och småbarn
Lindrigt AE Grupp I-glukokortikoid
Måttligt AE       Grupp II-glukokortikoid
Uttalat/mycket utbrett AE     Kontakt med dermatolog/pediatriker

Större barn/vuxna
Lindrigt AE        Grupp I–II glukokortikoid initialt
Måttligt AE       Grupp II–III glukokortikoid
Uttalat/mycket utbrett AE     Kontakt med dermatolog/pediatriker

Glukokortikoider till utvärtes bruk

Grupp I
hydrokortison kräm, salva t.ex. Hydrokortison CCS “ fet kräm Mildison Lipid- ej runt ögonen

Grupp II
klobetason kräm, salva Emovat , hydrokortisonbutyrat kräm, lösn, salva Locoid” fet kräm Locoid Lipid” emulsion Locoid Crelo

Grupp III
mometason kräm, lösn, salva Elocon*flutikason kräm Flutivate

Grupp IV ska ej användas hos barn

Calcineurinhämmare (Elidel, Protopic) måttligt/svårt, särskild användbart vid ansiktseksem.

Bör förskrivas av hudspecialist eller barnläkare.

Ljusbehandling-svårt eksem-för framför allt tonåringar som komplettering till behandling med lokala steroider. Behandling bör ges helst tre gånger/vecka och bör begränsas till två behandlingsserier à 25 behandlingar per år.

Klåda –icke sederande antihistaminika ingen effekt på eksemklåda

Vid infektioner orsakade av betahemolytiska

streptokocker gr A ska p.o. antibiotikum alltid ges, dock gr G resp.C efter klinik

Sekundärinfektion med Staphylococcus aureus- lokala steroider eller Heracillin p.o., om ej tillräcklig effekt

Kaliumpermanganat (spädning enl förpackning för bad, alt 0,1% för baddning),1 gång dagligen, under några få dagar, på vätskande eksem.

Utvärtes antibiotika bör användas restriktivt.

Kontakta oss:

Åke Stenberg , ake.stenberg@nll.se Anna-Lena Nilsson, anna-lena.nilsson@jll.se Anna.Winberg, anna.winberg@vll.se Bettina Pfister, bettina pfister@vll.se Bo.Sundqvist, bo.sundqvist@vll.se Deborah Frithiof, deborah frithiof@vll.se Edyta.Radwanska, edyta.radwanska@jll.se Rein.Florell, rein.florell@lvn.se