Regionala resurscentrum för psykisk hälsa (RCPH)

SKL tillför under 2017 totalt 45 mkr för inrättandet av sex regionala resurscentrum inom området psykisk ohälsa. Dessa ska medverka till att förstärka styrning med kunskap genom att sprida bästa möjliga kunskap, förbättra arbetet med implementering och medverka till ändamålsenlig uppföljning lokalt och regionalt. Av dessa medel ska minst 10 mkr användas för att stärka samverkan mellan resurscentrumen och kommunerna.

I första hand ska resurscentrumens arbete ta sikte på:

  • första linjens vård
  • primärvårdens möjlighet att tidigt och effektivt möta psykisk ohälsa och förebygga och främja psykisk hälsa
  • gränssnittet och samarbetet mellan olika aktörer och vårdgivare

Den nationella samordnaren för psykisk hälsa, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten ska utarbeta kriterier som resurscentrumen åtar sig att arbeta mot.