Om uppdraget

Arbetsgruppen för vård på distans består av en representant från varje landsting/region i norra sjukvårdsregionen med erfarenhet av vårdens behov. Arbetsgruppens uppdrag är att arbeta med utveckling av vård på distans i regionen.

Uppdraget inriktas på verksamhetens behov av vårdutveckling för riks- och regionvården innefattande effektivisering av processer och flöden med avseende på ekonomi, vårdkvalité och patientnytta. Fokus skall ligga på utveckling av samverkan över landstingsgränserna och gemensamma projekt, med spridning av goda exempel.

Uppdragsmål är att:

  • Det finns etablerade strukturer, arbetssätt och rutiner för att fånga upp behov som skall breddinföras i regionen.
  • Det finns etablerade regiongemensamma lösningar som är breddinförda i vården. 
Uppdragsbeskrivning (klicka på bilden nedan för att öppna dokumentet)
Uppdragsbeskrivning Arbetsgrupp for vard pa distans-Fastställd BG 2015-04-21_1