Förbundsordning

FÖRUNDSORDNING FÖR NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND

Förbundsordning beslutad  2015-03-11 (öppna i pdf)

§ 1   Förbundets namn och säte

Kommunalförbundets namn är Norrlandstingens regionförbund med säte i Umeå.

§ 2   Medlemmar

Medlemmar i Norrlandstingens regionförbund är Landstinget Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Västerbottens läns landsting och Norrbottens läns landsting, i fortsättningen benämnda Norrlandstingen.

§ 3  Förbundets ändamål och huvuduppgifter 

Regionförbundet ska vara samverkansorgan i norra sjukvårdsregionen för Norrlandstingen i syfte att tillvarata och utveckla gemensamma intressen inom hälso- och sjukvård, utbildning och forskning och därmed sammanhängande verksamheter. Förbundsordningen utgör tillika regionavtal, d.v.s. ett för landstingen gemensamt och övergripande ramavtal om samverkan om hälso- och sjukvård och annan verksamhet i enlighet med Riksavtal för utomlänsvård. Förbundsordningen ska kompletteras och preciseras med ett avtal om regionvård.

Norrlandstingen har ett gemensamt ansvar för, planering och samordning av regionsjukvård, utbildning och forskning utifrån ett behovs- och befolkningsperspektiv. Regionsjukvården ska samordnas till enheter där en tillräcklig volym, hög vårdkvalitet och en kostnadseffektiv verksamhet kan garanteras. Det gemensamma ansvarstagandet utövas av regionförbundet med följande huvuduppgifter:

Uppsikt och kontroll

 • Utöva uppsikt över och kontinuerligt följa upp den verksamhet som förbundet ansvarar för.
 • Tillse att det tas fram rutiner för hur den löpande uppsikten ska genomföras
 • Kontrollera att remittering sker till de överenskomna utförarna och årligen återrapportera till förbundsdirektionen
 • Följa upp produktion från samtliga leverantörer enligt principerna för vad som kännetecknar God vård, d.v.s. att den är kunskapsbaserad, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och tillgänglig med utgångspunkt i det underlag som leverantörerna kan presentera
 • Ställa krav på leverantörerna att vid behov redovisa förbättrade uppföljningsparametrar

Hälso- och sjukvård

 • Via chefssamråden ta fram ett underlag där områden/medicinska fält som kan centraliseras eller decentraliseras, enligt de principer som framgår av instruktioner till chefssamråden, identifieras och utifrån underlaget ta fram en flerårig planering i ett regionalt nätverksperspektiv
 • Utvärdera och besluta om nya produkter/medicinska metoder. Underlag inför beslut om dessa ska innefatta ett ekonomiskt underlag samt investeringsbehov
 • Värdera vissa strategiska lokal- och medicintekniska investeringar på kort och lång sikt. Lämna rekommendationer till regionsjukvården
 • Utifrån nationella riktlinjer utveckla regionala vårdprogram vid behov
 • Med bindande verkan för medlemslandstingen självständigt ingå avtal om riks- och regionsjukvård
 • Med bindande verkan för medlemslandstingen självständigt ingå avtal rörande drift av regiongemensamma verksamheter i enlighet med beslut av förbundsdirektionen

RCC Norr

RCC Norr ska bistå landstingen i den norra sjukvårdsregionen i arbetet med att utveckla den framtida cancervården för invånarna i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten i enlighet med de av förbundsdirektionen beslutade styrdokumenten och enligt den nationella cancerstrategin. Regionförbundet har följande huvuduppgifter:

 • Utgör den politiska ledningen för RCC Norr
 • Verksamhetsansvarig för den verksamhet som bedrivs av RCC Norr.
 • Besluta om regional utvecklingsplan för cancervården i norra regionen
 • Besluta om regional nivåstruktureringsplan för cancervården i norra regionen
 • Förbundet har rätt att med bindande verkan för medlemlandstingen ingå avtal rörande RCC Norrs verksamhet.

Utbildning och forskning

 • Medverka till avtal om nyttjande av ALF- och TUA medlen
 • Medverka till regionövergripande planering för verksamhetsförlagd utbildning och handledning samt det regionala behovet av utbildningsplatser

Folkhälsa

 • Ta fram strategiskt underlag för folkhälsoinriktade åtgärder i ett Norrlandsperspektiv.

Övrigt

 • Ett eller flera medlemslandsting kan ge NRF i uppdrag att bereda och samordna avtal om hälso- och sjukvård och andra samverkansområden inom NRFs verksamhetsområde. Uppdragsgivande medlemslandsting svarar var för sig för avtals ingående. NRF har, i övrigt, rätt att ingå avtal för uppdragsgivande landstings räkning endast om uppdragsgivande landsting uttryckligen medgivit det.
 • Förbundet ska i övrigt som samverkansorgan för Norrlandstingen tillvarata och utveckla gemensamma intressen inom hälso- och sjukvård, utbildning och forskning och därmed sammanhängande verksamheter t.ex. patienttransporter, läkemedel, diagnostik, IT och upphandling.

Denna utveckling och tillämpning av det gemensamma ansvarstagandet leder fram till en långsiktig regional strategi inom områdena hälso- och sjukvårdsutveckling, kompetensutveckling, personalförsörjning, forskningsinriktning samt investeringar. Vidare ger den utrymme för fördjupad regional samverkan inom områden där det landstingsinterna underlaget är för litet för att möjliggöra en kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet.

§ 4  Organisation

Regionförbundet är ett kommunalförbund med direktion, i det följande benämnd förbundsdirektionen.

§ 5  Förbundsdirektionen

Förbundsdirektionen är Norrlandstingens Regionförbunds högsta beslutande organ och ska bestå av tolv ledamöter och tolv ersättare av vilka medlemslandstingen utser vardera tre ledamöter och tre ersättare. Mandattiden utgör fyra år från och med 1 januari året efter då val av landstingsfullmäktige ägt rum i hela landet. Förbundsdirektionen utser inom sig ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande från olika landsting. Dessa representanter utgör förbundsdirektionens presidium.

Förbundsdirektionen ska besluta om förbundets budget och årsredovisning.

§ 6  Utskott och beredningsorgan

Inom förbundsdirektionen ska det finnas ett arbetsutskott.
Arbetsutskottet ska bestå av förbundsdirektionens presidium och 1 – 3 ledamöter. Samtliga medlemslandsting ska vara representerade i arbetsutskottet. Förbundsdirektion äger tillsätta de ytterligare utskott och beredningsorgan som förbundsdirektionen bestämmer, se särskild förteckning.

§ 6.1 Medlemslandstingen

Medlemslandstingen utser vardera representanter i Beredningsgrupp och RCC Norrs styrgrupp.
Medlemslandstingen ska tillhandahålla ekonomisk samt kvalitets- och utvärderingskompetens till chefssamråden och till utvärderings-/uppföljningsarbetet. Respektive medlemslandstingen svarar för egen beställning av riks- och regionsjukvård genom avrop via NRF i enlighet med avtalen.

§ 7  Revisorer

Regionförbundet ska ha fyra revisorer, en från varje medlemslandsting. Varje medlemslandsting utser en revisor. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som angivits för förbundsdirektionen enligt § 5. Revisorerna utser inom sig en ordförande. Revisorerna ska granska förbundsdirektionens verksamhet och avge berättelse till medlemslandstingens fullmäktige, som beslutar i frågan om ansvarsfrihet.

§ 8  Rätt att väcka ärenden

Ärenden i förbundsdirektionen får väckas av ledamot i förbundsdirektionen och av respektive medlemslandstings fullmäktige eller styrelse samt av förbundsdirektionens utskott eller beredningsorgan. Revisorerna får väcka ärenden som rör granskningen.

§ 9   Kungörelser och anslag 

Kungörelser och andra tillkännagivande från regionförbundet ska ske på regionförbundets anslagstavla.

§ 10   Ersättningar till förtroendevalda

Arvoden och ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i förbundsdirektion och utskott samt till revisorer utges av det egna Norrlandstinget, vilket de förtroendevalda representerar, och i detta gällande regler för ersättning.

§ 11   Kostnadsfördelning

Kostnaderna för regionförbundets verksamhet ska, om de inte täcks på annat sätt, erläggas genom bidrag från Norrlandstingen. Bidraget ska fördelas mellan Norrlandstingen i förhållande till folkmängden i respektive län vid ingången av året näst före verksamhetsåret.

§ 12   Andel i tillgångar och skulder samt överförda medel

Varje Norrlandsting har vid varje tidpunkt andel i regionförbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad det sammanlagt tillskjutit som bidrag till förbundsverksamheten. Här angivna grunder ska även tillämpas vid skifte av förbundets tillgångar.Vid regionförbundets start 2005-01-01 överförs de tillgångar, som enligt upprättat bokslut tillhör Norrlandstingens samverkansnämnd och det gemensamma forskningsanslaget Visare Norr, till regionförbundet.

§ 13   Budget samt styrning av ekonomi och verksamhet

Regionförbundet ska före september månads utgång upprätta förslag till budget som föreläggs respektive Norrlandsting för beslut om bidrag enligt 11 §. Regionförbundets budget fastställs sedan av förbundsdirektionen före december månads utgång.
Beslut i förbundsdirektionen som gäller upptagande av långfristiga lån, ingående av borgensförbindelser, förvärv av aktier och fast egendom samt bildande av aktiebolag och stiftelser förutsätter godkännande av respektive Norrlandstings fullmäktige.

§ 14 Årsredovisning

Regionförbundet ska efter varje verksamhetsår upprätta en årsredovisning som överlämnas till varje Norrlandsting. Delårsrapport behöver inte avlämnas till medlemslandstingen.

§ 15   Uppsägning, utträde och likvidation

Regionförbundet är bildat för obestämd tid. Ett Norrlandsting har rätt att utträda ur förbundet. För uppsägning gäller kommunallagens bestämmelser om 3 års uppsägningstid. Om inte de ekonomiska mellanhavandena mellan samtliga Norrlandsting kan lösas i en överenskommelse, sedan ett landsting utträtt ur regionförbundet, ska regionförbundet träda i likvidation. Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidator.
Vid skifte av förbundets behållna tillgångar och skulder med anledning av likvidationen, ska den i 12 § angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna tillämpas. När regionförbundet trätt i likvidation ska förbundets egendom, i den mån det behövs för likvidationen, förvandlas till pengar på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.

När förbundsdirektionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska den avge slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen ska ske genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar och skulder. Till berättelsen ska fogas förbundsdirektionens beslut om vilket av Norrlandstingen som ska överta och vårda de handlingar som hör till regionförbundets arkiv.

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingar har delgetts samtliga Norrlandsting är regionförbundet upplöst.

§ 16   Tvist

Tvist mellan regionförbundet och ett eller flera av Norrlandstingen om förbundets angelägenheter ska lösas genom förhandlingar mellan regionförbundet och berört Norrlandsting . Kommer inte parterna överens ska tvisten avgöras enligt lagen om skiljeförfarande.

§ 17   Bildande och ändringar i förbundsordningen

Regionförbundet är bildat den 1 januari 2005 och ansvarar från den tidpunkten för den verksamhet som medlemmarna enligt 3 § har överlämnat till förbundet.

För tiden 25 oktober 2004 till den 1 januari 2005 ska en interimsstyrelse inrättas. Interimsstyrelsen utgörs av nuvarande samverkansnämnd med 12 ledamöter och 12 ersättare, av vilka respektive Norrlandsting utsett vardera 3 ledamöter och 3 ersättare, och där nämnden inom sig utsett presidium.

Interimsstyrelsen ska vidta de förberedande åtgärder som behövs för att regionförbundet ska kunna bedriva sin verksamhet fr o m den 1 januari 2005. Samverkansnämnden företräder som interimsstyrelse regionförbundet och dess förbundsdirektion enligt förbundsordningen med rätt att ingå erforderliga avtal för verksamheten. Det åvilar samverkansnämnden att upprätta budgetförslag och anta budget för 2005 samt anställa verkställande tjänsteman.

Samverkansnämnden med gällande regionavtal upphör från 1 januari 2005 och ersätts av regionförbundet med denna förbundsordning. Regionförbundet övertar från denna tidpunkt de åtaganden och funktioner som åvilat samverkansnämnden enligt fortsatt gällande avtal och beslut.

Ändringar eller tillägg till förbundsordningen kan initieras av var och en av Norrlandstingens styrelse eller fullmäktige samt av förbundsdirektionen. Beslut om ändring av förbundsordningen förutsätter godkännande av respektive Norrlandstings fullmäktige.