Kommittén för klinisk behandlingsforskning

Kommittén för klinisk behandlingsforskning ska efter nationell prioritering ge stöd åt stora kliniska studier av hög vetenskaplig kvalitet. Studierna ska vara motiverade utifrån hälso- och sjukvårdens behov och det ska vara möjligt att se patientnyttan inom en definierad tidsrymd. Klinisk behandlingsforskning handlar om att optimera befintliga behandlingsrutiner, läkemedel och medicinsk teknik eller att utveckla och utvärdera nya sådana.

Kommittén består av 13 ledamöter. Ordföranden och 6 andra ledamöter är utsedda av regeringen – tre av dessa efter förslag från Vetenskapsrådet och Vinnova. Övriga 6 ledamöter är utsedda av landstingen.

Norra regionens representant:

  • Jack Lysholm, Enheten för kliniskt forskningsstöd, Västerbottens läns landsting

 Läs mer om kommittén för klinisk behandlingsforskning