Beslutsärenden i Förbundsdirektionen om RCC Norr

Förteckning över ärenden beslutade i Förbundsdirektionen beträffande Regionalt cancercentrum norr

2010-2011

2012

 • Ansökan om medel för uppbyggnad av Regionalt Cancercentrum Norr (Dnr 002/12)
  FD 2012-02-29 § 8
 • Beslut om statsbidrag 2012 för uppbyggande av Regionalt Cancercentrum Norr (Dnr 002/12)
  FD 2012-05-22 § 27
 • Information om regional utvecklingsplan för cancersjukvården (Dnr 065/12)
  FD 2012-05-22 § 28
 • Regional utvecklingsplan för cancervården (Dnr 065/12) (godkänner förslaget)
  FD 2012-09-26 § 47
 • Ansökan om statsbidrag 2013 för Regionalt Cancercentrum Norr (Dnr 064/12)
  FD 2012-12-05 § 65
 • Verksamhetsplan och budget för Regionalt Cancercentrum Norr 2013 (Dnr 108/12)
  FD 2012-12-05 § 66

2013

 • Regional utvecklingsplan för cancervården (Dnr 065/12) (fastställer utvecklingsplanen)
  FD 2013-02-28 § 6
 • Beslut om statsbidrag 2013 för Regionalt Cancercentrum Norr (Dnr 064/12)
  FD 2013-02-28 § 18
 • Regional plan för nivåstrukturering inom cancervården (Dnr 068/13)
  FD 2013-05-24 § 26
 • Plan för uppföljning av den regionala cancerplanen (Dnr 070/13)
  FD 2013-05-24 § 27
 • Sammanställning av landstingens handlingsplaner (Dnr 021/13)
  FD 2013-05-24 § 28
 • Verksamhetsberättelse från patientrådet 2012 (Dnr 057/13)
  FD 2013-05-24 § 29
 • Patientens ställning i cancervården (Dnr 055/13)
  FD 2013-05-24 § 30, FD 2013-09-25 § 51
 • Plan för att stärka klinisk forskning och innovation inom cancerområdet (Dnr 056/13)
  FD 2013-05-24 § 31
 • Ansvarsförhållandet mellan NRF och VLL vad gäller Regionalt Cancercentrum Norr
  FD 2013-09-25 § 58
 • Regional utvecklingsplan för cancervården (Dnr 139/13) (reviderad och uppdaterad)
  FD 2013-12-04 § 70
 • Verksamhetsplan och budget 2014 för Regionalt cancercentrum Norr (Dnr 132/13)
  FD 2013-12-04 § 71
 • Patientföreträdare i styrgruppen för RCC Norr
  FD 2013-12-04 § 72

2014

 • Klarläggande av NRF ansvar visavi RCC Norr (Dnr 136/13, 048/14, 052/14, 048/14, 049/14)
  FD 2014-02-27 § 5, FD 2014-05-21 § 19
 • Remiss om förslag till nationell nivåstrukturering av peniscancer (Dnr 166/13)
  FD 2014-02-27 § 6
 • Kompetensförsörjningsplan för cancervården (Dnr 054/14)
  FD 2014-05-21 § 21
 • Fastställande av regional utvecklingsplan för cancervården och uppföljning av regional utvecklingsplan för cancervården (Dnr 139/13)
  FD 2014-05-21 § 22
 • Verksamhetsberättelse från RCC Norrs patientråd 2013 (Dnr 055/14)
  FD 2014-05-21 § 23
 • Avtal mellan NRF och VLL om driften av RCC Norr (Dnr 102/14)
  FD 2014-09-24 § 45
 • Verksamhetsplan och budget 2015 för Regionalt Cancercentrum Norr (Dnr 127/14)
  FD 2014-12-02 § 66
 • Fastställande av regional kompetensförsörjningsplan för cancervården (Dnr 054/14)
  FD 2014-12-02 § 67

2015

 • Årsredovisning NRF 2014 inkl årsredovisning RCC Norr (Dnr 001/15)
  FD 2015-03-11 § 7
 • Verksamhetsberättelse för RCC Norrs patientråd 2014 (Dnr 021/15)
  FD 2015-03-11 § 8
 • Revidering av uppföljningsplan för RCC Norr (Dnr 023/15)
  FD 2015-03-11 § 9
 • Avtal mellan NRF och VILL om driften av RCC Norr (Dnr 102/14)
  FD 2015-03-11 § 21
 • Statliga stimulansmedel för kortare väntetider i cancervården – standardiserade vårdförlopp (Dnr 015/15)
  FD 2015-03-11 § 10
 • Lägesrapport avseende införande av standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancervården (Dnr 123/15)
  FD 2015-08-28 § 83
 • Uppföljningsrapport avseende målnivåerna i regionala utvecklingsplanen 2013-2015 (Dnr 133/15)
  FD 2015-08-28 § 84
 • Verksamhetsplan och budget 2016 för Regionalt Cancercentrum Norr (Dnr 170/15)
  FD 2015-12-01 § 120
 • Reviderad regional utvecklingsplan för cancerområdet RCC Norr 2016-2018 (Dnr 176/15)
  FD 2015-12-01 § 122

2016

 • Årsredovisning NRF 2015 inkl årsrapport RCC Norr (Dnr 003/16)
  FD 2016-03-02 § 5
 • Avtal mellan NRF och VILL om driften av RCC Norr (Dnr 102/14)
  FD 2016-03-02 § 23
 • Verksamhetsberättelse för RCC Norrs patientråd 2015 (Dnr 032/16)
  FD 2016-03-02 § 8
 • Beslut om statsbidrag 2016 för RCC Norr (Dnr 011/16)
  FD 2016-03-02 § 10
 • Reviderad regional utvecklingsplan för cancerområdet RCC Norr 2016-2018 (Dnr 176/15)
  FD 2016-06-01 § 47
 • Regional plan för nivåstrukturering inom cancervården (Dnr 140/16)
  FD 2016-09-21 § 72
 • Strategisk plan för cancervården (Dnr 161/16)
  FD 2016-11-30 § 96
 • Uppföljning avseende målnivåer i regionala utvecklingsplanen för cancervården
  FD 2016-11-30 § 97
 • Verksamhetsplan och budget 2017 för Regionalt Cancercentrum Norr (Dnr 185/16)
  FD 2016-11-30 § 98

2017

 • Årsredovisning NRF 2016 inkl årsrapport RCC Norr 2016 (Dnr 012/17)
  FD 2017-03-15 § 5
 • Beslut om statsbidrag 2017 för RCC Norr (Dnr 212/16)
  FD 2017-03-15 § 6
 • Verksamhetsberättelse för RCC Norrs patient- och närståenderåd 2016 (Dnr 032/17)
  FD 2017-03-15 § 7
 • Utveckling av rutiner för multidisciplinära konferenser (Dnr 105/15)
  FD 2017-05-24 § 38
 • Uppdrag att utreda framtida behov av PET-CT i regionen (Dnr 085/16)
  FD 2017-05-24 § 39, FD 2017-09-27 § 71
 • Screening för kolorektal cancer i norra regionen (Dnr 085/17)
  FD 2017-09-27§ 72
 • Uppföljning av den regionala utvecklingsplanen för cancervården 2016-2018 (Dnr 128/17)
  FD 2017-12-08 § 97
 • Verksamhetsplan och budget 2018 för Regionalt Cancercentrum Norr (Dnr 129/17)
  FD 2017-12-08 § 98

2018

 • Årsredovisning NRF 2017 inkl årsrapport RCC Norr 2017 (Dnr 015/18)
  FD 2018-03-22 § 5
 • Beslut om statsbidrag 2018 för RCC Norr (Dnr 008/18)
  FD 2018-03-22 § 6
 • Verksamhetsberättelse för RCC Norrs patientråd 2017 (Dnr 021/18)
  FD 2018-03-22 § 7
 • Verksamhetsplan och budget 2019 för RCC Norr inkl äskande om ökat budgetanslag (Dnr 185/18)
  FD 2018-12-05 § 100
 • Regional utvecklingsplan för cancerområdet 2019-2021 (Dnr 201/18)
  FD 2018-12-05 § 101

2019

 • Årsredovisning NRF 2018 inkl årsrapport RCC Norr 2018 (Dnr 012/19)
  FD 2019-03-28  § 14
 • Uppföljning av den regionala utvecklingsplanen för cancervården 2016-2018 (Dnr 045/19)
  FD 2019-03-28 § 15
 • Verksamhetsberättelse för RCC Norrs patientråd för 2018 (Dnr 024/19)
  FD 2019-03-28 § 26
 • Reviderad regional cancerplan för norra sjukvårdsregionen 2019-2021 (Dnr 201/18)
  FD 2019-05-22 § 48
 • Beslut om statsbidrag 2019 för Regionalt cancercentrum Norr (Dnr 042/19)
  FD 2019-05-22 § 62
 • Kortare väntetid i cancervården 2019 – ÖK mellan staten och SKL (Dnr 131/19)
  FD 2019-10-02 § 80
 • Verksamhetsplan och budget 2020 för RCC Norr (Dnr 175/19)
  FD 2019-12-04 § 106
 •  Uppföljning 2019 av sjukvårdsregional cancerplan 2019-2021 (Dnr 176/19)
  FD 2019-12-04 § 107

2020

 • Årsredovisning NRF 2019 inkl årsrapport RCC Norr 2019 (Dnr 214/19)
  FD 2020-03-11 § 6